::::: portfolio v.1 (bis 2001) ::::: | ::::: portfolio v.2 (ab 2001) :::::